header image

cats5

ความหมายของการวางแผน

 คือ กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการกำหนดการกระทำขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทำอะไร วิธีการก็คือจะทำอย่างไรการวางแผนอาจเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เป็นทางการ

Read More…

under: Uncategorized

cats4

http://www.youtube.com/watch?v=FK0mbKNAlEo

หลักการระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่นำมาใช้สำหรับข้าราชการพลเรือน

Read More…

under: Uncategorized

cats2

นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา : ปัจจัยที่จะส่งผลให้นักบริหารประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว ในการทำงานนโยบายและการวางแผนทางการศึกษา : ปัจจัยที่จะส่งผลให้นักบริหารประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว ในการทำงาน

Read More…

under: Uncategorized

cats

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผน

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต  การวางแผนจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะการวางแผนที่ดี  มีระบบขั้นตอนที่สมบูรณ์  สามารถส่งผลถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

Read More…

under: Uncategorized

IMG_5533

การวางแผนกลยุทธ์เชิงประยุกต์

คำนิยามการวางแผนกลยุทธ์เชิงประยุกต์

องค์การจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์เพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจเป็นเรื่องไม่รอบคอบและไม่อยู่กับความเป็นจริงที่จะคิดว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ       ความต้องการของผู้บริโภค ความคาดหวัง การแข่งขันในการตลาดหรือปัจจัยต่าง ๆ จะคงที่ใน  ๒, ๓  ปีหรือ ๕ ปี  ในอนาคต

Read More…

under: Uncategorized

IMG_7100

การวางแผน

การวางแผน หมายถึง การกำหนดสภาพหรือสถานภาพที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว แผนงาน หมายถึง กลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องและประสานกัน
ตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป มีการดำเนินงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ โครงการ หมายถึง กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งได้กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะที่แตกต่างจากงานประจำ โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกันเป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลัง มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนแน่นอน เพื่อมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในกำหนดเวลาและทรัพยากรที่กำหนดไว้

Read More…

under: Uncategorized

IMG_5674

บทที่ 1

 

ขอบเขต และความหมายของการบริหารการจัดการ

บริบทที่สำคัญประการหนึ่งของนักบริหาร คือการจัดการ หรือการบริหารองค์การ ให้สามารถอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

Read More…

under: Uncategorized

ทำไมการศึกษาไทยจึงพัฒนาช้า

1008469_498936840159451_589097031_o

Read More…

under: ไทยศึกษา

1009277_498939633492505_1406152600_o

Read More…

under: งานบริหารการศึกษา ป.เอก

Read More…

under: พื้นฐานการบริหารการศึกษา

Older Posts »

Categories